สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงณหทัย  ไชยนาแพง
 
1. นางสุนทรีภรณ์  ฝุ่นมะนาว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กมลเขต
2. เด็กชายชัชวาล  ชมภูพฤกษ์
3. เด็กหญิงปลายฝน  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงพิชชาพร  หันนาเว
5. เด็กหญิงภัทราพร  สอนโพนงาม
 
1. นางสุนทรีภรณ์  ฝุ่นมะนาว
2. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 43 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชนาพร  ประสาน
2. เด็กหญิงเทพารักษ์  สายโรจน์
 
1. นายเสนอ  ภูสมปอง