สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญจน์นิภา  สาวันดี
2. เด็กหญิงปริชาติ  หรดี
 
1. นางจิราภา  สักขี
2. นางสาวประภาพร  วงค์อนุ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทัศน์พล  ทอนเสาร์
 
1. นายสังคม  เที่ยงผดุง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78.75 เงิน 11 1. เด็กชายทัศพล  ทอนเสาร์
2. เด็กหญิงสุกัลยา  เครือสีดา
3. เด็กหญิงอัญชิสา  ตลอดแก้
 
1. นายสังคม  เที่ยงผดุง
2. นายไพรบูลย์  พิมพ์บูลย์