สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพาณี  แสงอาจหาญ
2. เด็กชายอัจฉริยะ  รัตนะ
 
1. นายศุภมิตร  สัตย์รักษา
2. นางสาวศิริพร  นิลคุณ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  สวัสดิ์นะที
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บัวเผียน
3. เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์รัตน์
4. เด็กหญิงอารียา  ไสยสิทธิ์
5. เด็กหญิงเดือนฉาย  หลุบเลา
6. เด็กชายเมธี  กุสุมาลย์
 
1. นางสุกัญญา  เที่ยงผดุง
 
3 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  คำโคตรสูนย์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผลทับทิม
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โครตมงคล
2. เด็กหญิงสาธิดา  เดชบุญ
3. เด็กชายอริรุทย์  บุระทอน
 
1. นางปิ่นแก้ว  คนไว
2. นางสาวเบญจมาศ  ผลทับทิม