สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ่าหล้า
 
1. นางอัญชนีย์  กออำไพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัทรดา  ดุจนาคี
2. เด็กหญิงโยชิตา  ปิจดี
 
1. นางอัญชนีย์  กออำไพร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทะคะมุด
2. นายอาทิตย์  สวัสดิ์นที
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วรชินา
 
1. นางสุพัชรา  คล่องขยัน
2. นายศุภมิตร  สัตย์รักษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วบริบัตร
 
1. นางอัญชนีย์  กออำไพร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายสุภกฤต  แก้วสมบัติ
 
1. นางแขไข  ทองเกษม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  แก้วธิมมา
 
1. นางนรินทรา  ศรีวงษา