สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78.75 เงิน 9 1. เด็กหญิงปนัดดา  จ่าหล้า
 
1. นางอัญชนีย์  กออำไพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงภัทรดา  ดุจนาคี
2. เด็กหญิงโยชิตา  ปิจดี
 
1. นางอัญชนีย์  กออำไพร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญดา
 
1. นายพิทักษ์  กออำไพร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงชนิตา  ประทุมทิพย์
 
1. นายพิทักษ์  กออำไพร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนุชิต  เหมรา
 
1. นายพิทักษ์  กออำไพร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทะคะมุด
2. นายอาทิตย์  สวัสดิ์นที
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วรชินา
 
1. นางสุพัชรา  คล่องขยัน
2. นายศุภมิตร  สัตย์รักษา
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  นามทอง
2. เด็กชายขวัญชัย  มาศวรรณา
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปิจดี
4. เด็กชายจิรายุ  นาเมืองรักษ์
5. เด็กชายณัฐเกียรติ  ปัญจรักษ์
6. เด็กหญิงปรารถนา  ชินหนองจอก
7. เด็กชายพัทธนันท์  คำโคตรสูนย์
8. เด็กชายภัสรชัย  แทนคาม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำโคตรสูนย์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ลือพันพล
11. เด็กชายวิทยา  พละพล
12. เด็กหญิงวิภาดา  วัลกลางชัย
13. เด็กชายอดิศร  หงษ์สา
14. เด็กหญิงอธิชา  ดอกไม้
15. เด็กชายเทพกร  ผ่องบัวเผื่อน
 
1. นางสาวศิริพร  นิลคุณ
2. นางสาวเบญจมาศ  ผลทับทิม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐพงศ์  แก้วบริบัตร
 
1. นางอัญชนีย์  กออำไพร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายสุภกฤต  แก้วสมบัติ
 
1. นางแขไข  ทองเกษม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงริญลักษณ์  เพียรชนะ
 
1. นางนรินทรา  ศรีวงษา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  แก้วธิมมา
 
1. นางนรินทรา  ศรีวงษา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ไกรสุทธิ์
2. เด็กหญิงนริศรา  หอมกลาง
 
1. นางนรินทรา  ศรีวงษา
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพาณี  แสงอาจหาญ
2. เด็กชายอัจฉริยะ  รัตนะ
 
1. นายศุภมิตร  สัตย์รักษา
2. นางสาวศิริพร  นิลคุณ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงประภัสสร  สวัสดิ์นะที
2. เด็กหญิงพรทิพย์  บัวเผียน
3. เด็กหญิงพัชรี  พิมพ์รัตน์
4. เด็กหญิงอารียา  ไสยสิทธิ์
5. เด็กหญิงเดือนฉาย  หลุบเลา
6. เด็กชายเมธี  กุสุมาลย์
 
1. นางสุกัญญา  เที่ยงผดุง
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 87.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  คำโคตรสูนย์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ผลทับทิม
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โครตมงคล
2. เด็กหญิงสาธิดา  เดชบุญ
3. เด็กชายอริรุทย์  บุระทอน
 
1. นางปิ่นแก้ว  คนไว
2. นางสาวเบญจมาศ  ผลทับทิม