สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฉัตรพร  สุวรรณภา
2. เด็กหญิงชุติมา  มุกดาธนพงศ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณพัฒน์
4. เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวงศ์
5. เด็กหญิงสุธิตา  พรมมาดวง
 
1. นางจันทร์จ้าว  ทาปลัด
2. นายนิวัฒน์  มูลศรีแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.62 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิราพรณ์  พระสว่าง
2. เด็กชายศุพณัฐ  สอนสะอาด
 
1. นางจันทร์จ้าว  ทาปลัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับทิมทอง
2. เด็กชายแทนกาย  ประมวล
 
1. นางจันทร์จ้าว  ทาปลัด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 1. นายภาคภูมิ  อินสน
2. นางสาวสุภาพร  วรรณพัฒน์
 
1. นางจันทร์จ้าว  ทาปลัด
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตศิลป์  รัตนวงศ์
2. เด็กชายจักรพงศ์  เสนสวนจิก
3. เด็กหญิงจิราพร  กองแก้ว
4. เด็กหญิงชญาดา  โตมาซา
5. เด็กหญิงชลิดา  ไพผักแว่น
6. เด็กชายชัยการ  ลือเกียงคำหล้า
7. เด็กชายชุตินันท์  รัตนวงศ์
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนวงศ์
9. เด็กชายธนรัตน์  ภูแมนนาค
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจพุก
11. เด็กชายนพรัตน์  รัตนวงศ์
12. เด็กชายนัณธวัช  รัตนวงศ์
13. เด็กชายพรชัย  คำแดงไสย์
14. เด็กหญิงพรชิตา  บุ้งทอง
15. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทะสูญ
16. เด็กหญิงพัชชา  ประหา
17. เด็กหญิงพัชราพร  สมมัง
18. เด็กชายพิริยะ  ประจวบโชค
19. เด็กหญิงพิลาวรรณ  จันทะศรี
20. เด็กชายพิเชษฐ  อุทาหรณ์
21. เด็กหญิงภัทรวดี  แดงทำดี
22. เด็กชายภาคภูมิ  อินสน
23. เด็กหญิงยุวดี  เดชจร
24. เด็กหญิงรัชฐยา  เหิกขุนทด
25. เด็กชายวันชัย  ตะนุเรือง
26. เด็กหญิงวารุณี  ปิ่นแก้ว
27. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พุงธิราช
28. เด็กชายวีระชัย  พระสว่าง
29. เด็กหญิงสวิตา  พระสว่าง
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  งาสิทธิ์
31. เด็กหญิงสินจัย  เวียงนนท์
32. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพัฒน์
33. เด็กหญิงสุวิมาลา  พิมโคตร
34. เด็กหญิงอาทิตยา  พระสว่าง
35. นายอุดมศักดิ์  ผดุงลม
36. เด็กหญิงเกษราภรณ์  คำแดงไสย์
37. เด็กชายเกียรติศักดิื์  ไกรเพชร
38. เด็กชายเทวกร  ทัศนภักดิ์
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พระสว่าง
40. เด็กชายโชคชัย  อารี
 
1. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
2. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
3. นางกำไลเพชร  ดังก้อง
4. นางพิไลพรรณ  พลเยี่ยม
5. นางศิริรัตน์  จรไธสง
6. นายณัฐภพ  พลเยี่ยม
7. นายรัฐศาสตร์  มูลศรีแก้ว
8. นางสาวรสสุคนธ์  คำแดงไสย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พุงธิราช
 
1. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรชิตา  บุ้งทอง
 
1. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พระสว่าง
 
1. นายยงยุทธ  อุดมฤทธิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวิมาลา  พิมพ์โคตร
 
1. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมประภา  นาไชย
2. เด็กชายรุ่งเรือง  พระสว่าง
3. เด็กชายวรวิทย์  โพธิ์สว่าง
 
1. นางอุทัยทิพย์  วิไลลักษณ์