สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงเนตรา  คงเมือง
 
1. นางสมพิศ  สุทธิประภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิลาวรรณ  จันทะศรี
 
1. นางพิไลพรรณ  พลเยี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กชายสหัสวรรษ  คำแดงไสย์
 
1. นางพิไลพรรณ  พลเยี่ยม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนวงศ์
 
1. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ทะสูญ
 
1. นางวาสนา  อุดมฤทธิ์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 76.8 เงิน 18 1. เด็กชายพลกฤต  ไชยสิงห์
 
1. นางเปรมจิต  วรรณพัฒน์