สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงพัชชา  ประหา
2. เด็กหญิงรัชฐยา  เหิกขุนทด
 
1. นางกำไลเพชร  ดังก้อง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายปิติภัทร  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงภาณิศา  ศิริสนธ์
 
1. นางพิไลพรรณ  พลเยี่ยม