สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  โสสุด
 
1. นางคำร้อย  ผ่องใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรภัทร  สมเพชร
 
1. นายธนบดี  โพธิจักร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงติชิลา  ชนะสงคราม
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ไชยคำ
 
1. นางสาวนลินพร  บุตรพรม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงสุรินทร์  โนนตูม
 
1. นายธนบดี  โพธิจักร
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนัญญา  ผ่องใส
2. เด็กหญิงริณภา  วงษ์นิล
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ตุลาเพียร
 
1. นางคำร้อย  ผ่องใส
2. นางสาวอำภา  ไชยทะ
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงลลิตา  ศรีแสนพิลา
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  เลื่อมใส
 
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงศศืประภา  ทรหาญ
2. เด็กชายอภินันท์  อนันเอื้อ
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  เลื่อมใส
2. นายศุภวุฒิ  ประทุม
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูมิลึก
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  พิมพ์บูล
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สว่างแสง
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  เลื่อมใส
2. นางสาวกชนิภา  เชื้ออุ่น
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพร  สมใจ
2. เด็กชายธีรเดช  ภูเนตร
3. เด็กหญิงวิชิตา  วรชินา
 
1. นางสาวเพ็ญสุดา  เลื่อมใส
2. นางสาวกชนิภา  เชื้ออุ่น