สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ศิลปชัย
3. เด็กหญิงศิริกุล  ทาสีแก้ว
4. เด็กหญิงสุเพ็ญศรี  สีสุธี
5. เด็กชายอัควัฒน์  อุมา
 
1. นายวัชระ  วรรรพฤกษ์
2. นางทัศนี  ภูมิภาค
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.25 ทอง 13 1. เด็กชายจิรเดช  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสวรรยา  มาซาว
 
1. นางแสงจันทร์  ประดิษฐบุญ
2. นางทัศนีย์  ภูมิภาค
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายวัฒนา  เพียดจันทร์
2. เด็กชายอภิลาภ  แสงจันทร์ดา
3. เด็กชายอัคราทร  พลเยี่ยม
 
1. นางจรรยา  มะลาไวย์
2. นางทัศนี  ภูมิภาค