สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงชลิตา  ใจคำวัง
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เปลี่ยนเมฆ
 
1. นางจำรัส  ทวดอาจ
2. นายทองคูณ  ทวดอาจ
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ประดับเขต
 
1. นายวชิรา  ดาเชิงเขา
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนชาติ  สาระดี
 
1. นายวชิรา  ดาเชิงเขา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายธนากาญน์  มลาเภา
2. เด็กชายพงศธร  พานทอง
3. เด็กชายสุรชัย  ขันเดช
 
1. นายทองคูณ  ทวดอาจ
2. นางจำรัส  ทวดอาจ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิรารัตน์  การินรัตน์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุริยวงศ์
3. เด็กหญิงสุลิตตา  จุุลวงษ์
 
1. นางจำรัส  ทวดอาจ
2. นายทองคูน  ทวดอาจ