สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุครีพ
2. เด็กหญิงวิภาดา  หันจางสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงเจนวริน  พร้อมมูล
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชาวเกวียน
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ
2. นางสาวเกตุมณี  พลเยี่ยม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุครีพ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีวะลา
3. เด็กหญิงพรชิตา  อัศวภูมิ
4. เด็กหญิงวิภาดา  หันจางสิทธิ์
5. เด็กชายเจษฎา  โคตรโยธา
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ประทุมพงษ์
 
1. นายบรเมศร์  ขัติยนนท์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาพร  พรมลา
3. เด็กหญิงอาริญา  ศรีฉันท์
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางสาวเกตุมณี  พลเยี่ยม
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายคัมภีร์  ศรีไชยบาล
2. เด็กชายพิพรรธ  ศรีกำพล
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เหมือนสิงห์
 
1. นางบุญเพ็ง  ประทุมศาลา