สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ต้ายไธสง
 
1. นางชุติมณี  หงษ์ศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีอำคา
2. เด็กหญิงนุชนารถ  อุ่นทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิดา  พิมพ์โยธา
4. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีพุทธา
5. เด็กหญิงเอ็มมิกา  พลเยี่ยม
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายกรรชัย  ศรีชม
 
1. นางนวลจันทร์  ธงโสม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารียา  แสวงวงศ์
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยธงรัตน์
3. เด็กชายดนุนัย  โคตรศรี
4. เด็กชายทิวากร  ศรีล้ำเลิศ
5. เด็กชายสมศักดิ์  เทศสิงห์
6. เด็กชายอานนท์  กัลโห
 
1. นายเทียบกริช  พละกรต
 
6 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายปฏิวัติ  จิตสังข์
 
1. นายเทียบกริช  พละกรต
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายภานุมาศ  โคตรโพนสูง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เทศสิงห์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีไชยบาล
 
1. นางบุญเพ็ง  ประทุมศาลา
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีคัทนา
2. เด็กชายธีรภัทร์  ช้อขุนทด
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิมพ์หอม
 
1. นางนวลจันทร์  ธงโสม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัทธินันท์  พันธศรี
2. เด็กชายปรีชา  ภูมิพันธ์
3. เด็กชายเจษฎาพร  พนัสจุฑาบูรณ์
 
1. นางนวลจันทร์  ธงโสม