สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ต้ายไธสง
 
1. นางชุติมณี  หงษ์ศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุครีพ
2. เด็กหญิงวิภาดา  หันจางสิทธิ์
3. เด็กหญิงสุนิสา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงเจนวริน  พร้อมมูล
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชาวเกวียน
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ
2. นางสาวเกตุมณี  พลเยี่ยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีอำคา
2. เด็กหญิงนุชนารถ  อุ่นทรัพย์
3. เด็กหญิงปณิดา  พิมพ์โยธา
4. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีพุทธา
5. เด็กหญิงเอ็มมิกา  พลเยี่ยม
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุครีพ
2. เด็กชายธีระพงษ์  ศรีวะลา
3. เด็กหญิงพรชิตา  อัศวภูมิ
4. เด็กหญิงวิภาดา  หันจางสิทธิ์
5. เด็กชายเจษฎา  โคตรโยธา
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายกรรชัย  ศรีชม
 
1. นางนวลจันทร์  ธงโสม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โคตรโพนสูง
 
1. นางสาวอรนิตย์  สิทธิราช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ประทุมพงษ์
 
1. นายบรเมศร์  ขัติยนนท์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารียา  แสวงวงศ์
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 13 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยธงรัตน์
3. เด็กชายดนุนัย  โคตรศรี
4. เด็กชายทิวากร  ศรีล้ำเลิศ
5. เด็กชายสมศักดิ์  เทศสิงห์
6. เด็กชายอานนท์  กัลโห
 
1. นายเทียบกริช  พละกรต
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนศักดิ์  โคตรศรี
2. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ปุ๊กมะดัน
3. เด็กชายวีระชัย  ศรีกำพล
 
1. นางนวลจันทร์  ธงโสม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ปุ๊กมะดัน
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายธนะชัย  ศรีอำพล
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ซ้อขุนทด
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายทินกร  สุวรรณบุตร
 
1. นางเฟื่องลัดดา  แก้วอรุณ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีไชยบาล
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีขาวรส
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม    
16 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71 เงิน 17 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายปฏิวัติ  จิตสังข์
 
1. นายเทียบกริช  พละกรต
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายภานุมาศ  โคตรโพนสูง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  เทศสิงห์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีไชยบาล
 
1. นางบุญเพ็ง  ประทุมศาลา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 74.5 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีคัทนา
2. เด็กชายธีรภัทร์  ช้อขุนทด
3. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิมพ์หอม
 
1. นางนวลจันทร์  ธงโสม
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุภาพร  พรมลา
3. เด็กหญิงอาริญา  ศรีฉันท์
 
1. นางชมพูนุท  จันทะแสง
2. นางสาวเกตุมณี  พลเยี่ยม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัทธินันท์  พันธศรี
2. เด็กชายปรีชา  ภูมิพันธ์
3. เด็กชายเจษฎาพร  พนัสจุฑาบูรณ์
 
1. นางนวลจันทร์  ธงโสม
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กชายคัมภีร์  ศรีไชยบาล
2. เด็กชายพิพรรธ  ศรีกำพล
3. เด็กชายวัชรพงษ์  เหมือนสิงห์
 
1. นางบุญเพ็ง  ประทุมศาลา