สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายราเชน  ไชยดำ
 
1. นางวรางคณา  ไชยดำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัชนีกร  อดลักษณ์
 
1. นางวรางคณา  ไชยดำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายวชิระ  ศรีแก้วภู
 
1. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวุฒิ  มัธนัง
 
1. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู