สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.8 เงิน 13 1. เด็กชายพิภัทร  อุ่นสิม
 
1. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอรจิรา  ปาลสาร
 
1. นางเยาวลักษณ์  มูลสระคู