สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายธนพงษ์  บุญชะโด
 
1. นางปาริชาติ  แพนกุดเรือ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายวุฒัย  สุทธิมูล
2. เด็กชายวุฒินันท์  สารศิริ
 
1. นายนาท  พูลเพิ่ม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.02 เข้าร่วม 4 1. นายต้นตระการ  ศรีแก้วภู
2. เด็กชายศุภกิจ  ใบยพฤกษ์
 
1. นายนาท  พูลเพิ่ม
2. นายสุระ  บุญขันธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจีรายุ  สว่างวงค์
 
1. นางกรรณิกา  สุ่มมาตย์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  พิมพ์บูลย์
 
1. นางนางวรางคณา   ไชยดำ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงณัชฐชา  จันโสม
2. นายวรวิช  เดือนสวัสดิ์
 
1. นางวรางคณา  ไชยดำ