สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พึ่งตน
 
1. นางเครือวัลย์   มูลสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทิรา  คำลือ
2. เด็กหญิงทุติยา  ภาโนมัย
3. เด็กหญิงยลดา  สินหาชัย
4. เด็กหญิงรัชติกาล  สายสุ้ย
5. เด็กหญิงอารยา  สิทธิศาสตร์
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  ทิวาพัฒน์
2. เด็กหญิงปวีณา  สิทธิศาสตร์
3. เด็กหญิงศลิษา  แสงนาค
4. เด็กหญิงอรวรรณ  กิริมิตร
5. เด็กหญิงอารีญา  วิชาสอน
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมุนลี
2. เด็กหญิงกำไลทอง  ดีสงคราม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พฤกษชาติ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  นามบุญลือ
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ระกิติ
6. เด็กหญิงปิยณัฐ  พลซ้าย
7. เด็กหญิงปิยมาศ  พันธัง
8. เด็กหญิงรุจจิรา  ลาแสดง
9. เด็กหญิงสายสวรรค์  ม่อมพันขาง
10. เด็กหญิงสุภาพร  บุญภิละ
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
3. นางทองใบ  สิทธิศาสตร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  บุบผาสังข์
2. เด็กชายบุรวัชร  นามบุญลือ
3. เด็กชายพัชรพงษ์  จันทราศรี
4. เด็กชายอดิศักดิ์   พันธมา
5. เด็กชายเฉลิมชัย  อ่อนงาม
6. เด็กชายไชยวัฒน์  เปไสล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประมวล  เอกวุธ
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
3. นายจิตรพงษ์  วรวงศ์