สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์   นามสง่า
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  พันธัง
3. เด็กหญิงสุชาดา  มีดวงจันทร์
 
1. นายธงชัย  ยุทธชนะ
2. นางประดับศรี  สุขขา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายจิรทีปต์   นามบุญลือ
2. เด็กชายณัฐพล  รินไชย
3. เด็กชายทศธรรม  นาเมืองรักษ์
4. เด็กชายภานุกร   พันเจริญ
5. เด็กชายรพีภัณ  พฤกษชาติ
6. เด็กชายศุภดิตถ์  นามบุญลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประมวล  เอกวุธ
2. นางเกษร  พึ่งตน
3. นายอนุสิทธิ์  สว่างแก้ว