สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุลัสวดี  ชาติประทุม
 
1. นางประดับศรี  สุขขา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริกร  อ่อนงาม
 
1. นางประดับศรี  สุขขา