สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 81.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พึ่งตน
 
1. นางเครือวัลย์   มูลสาร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุลัสวดี  ชาติประทุม
 
1. นางประดับศรี  สุขขา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์   นามสง่า
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  พันธัง
3. เด็กหญิงสุชาดา  มีดวงจันทร์
 
1. นายธงชัย  ยุทธชนะ
2. นางประดับศรี  สุขขา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสิริกร  อ่อนงาม
 
1. นางประดับศรี  สุขขา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทิรา  คำลือ
2. เด็กหญิงทุติยา  ภาโนมัย
3. เด็กหญิงยลดา  สินหาชัย
4. เด็กหญิงรัชติกาล  สายสุ้ย
5. เด็กหญิงอารยา  สิทธิศาสตร์
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  ทิวาพัฒน์
2. เด็กหญิงปวีณา  สิทธิศาสตร์
3. เด็กหญิงศลิษา  แสงนาค
4. เด็กหญิงอรวรรณ  กิริมิตร
5. เด็กหญิงอารีญา  วิชาสอน
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมุนลี
2. เด็กหญิงกำไลทอง  ดีสงคราม
3. เด็กหญิงจีรนันท์  พฤกษชาติ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  นามบุญลือ
5. เด็กหญิงดวงฤทัย  ระกิติ
6. เด็กหญิงปิยณัฐ  พลซ้าย
7. เด็กหญิงปิยมาศ  พันธัง
8. เด็กหญิงรุจจิรา  ลาแสดง
9. เด็กหญิงสายสวรรค์  ม่อมพันขาง
10. เด็กหญิงสุภาพร  บุญภิละ
 
1. นางประดิษฐ์  พรมนิล
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
3. นางทองใบ  สิทธิศาสตร์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายจิรทีปต์   นามบุญลือ
2. เด็กชายณัฐพล  รินไชย
3. เด็กชายทศธรรม  นาเมืองรักษ์
4. เด็กชายภานุกร   พันเจริญ
5. เด็กชายรพีภัณ  พฤกษชาติ
6. เด็กชายศุภดิตถ์  นามบุญลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประมวล  เอกวุธ
2. นางเกษร  พึ่งตน
3. นายอนุสิทธิ์  สว่างแก้ว
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  บุบผาสังข์
2. เด็กชายบุรวัชร  นามบุญลือ
3. เด็กชายพัชรพงษ์  จันทราศรี
4. เด็กชายอดิศักดิ์   พันธมา
5. เด็กชายเฉลิมชัย  อ่อนงาม
6. เด็กชายไชยวัฒน์  เปไสล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประมวล  เอกวุธ
2. นางประสันต์มิตร  ศรีแสนตอ
3. นายจิตรพงษ์  วรวงศ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงชนินาถ  ยุทธชนะ
2. เด็กหญิงปริยากร  พึ่งตน
 
1. นางสาววนิดา  ระหา
2. นางประดับศรี  สุขขา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐพร  อังกาพเพชร
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  พลแก้ว
 
1. นายธงชัย  ยุทธชนะ
2. นางสาววนิดา  ระหา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทคาม
 
1. นายธงชัย  ยุทธชนะ