สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรน  ยางศิลา
2. เด็กหญิงรัชดา  คำอำ
 
1. นางลำปาง  อิงอาจ
2. นายเกียรติวินัย  สุขกำเนิด
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. นายธีรพงษ์  ทองโอษฐ
2. นายสุรพร  ทาบุตตะ
 
1. นายเด่นศักดิ์  อิงอาจ
2. นายชูศักดิ์  บุญนนท์