สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวคู สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เที่ยงผดุง
 
1. นายมนู  วรรณกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเอมิกา  ทารัสสุ
 
1. นายชูศักดิ์  บุญนนท์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิตินันท์  อัศวพิศาลบูลย์
2. เด็กหญิงอินทุอร  โคตุเคน
 
1. นายชูศักดิ์  บุญนนท์
2. นายคำรณ  ทิขุนทด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กชายวรากร  โคตุเคน
 
1. นางลำปาง  อิงอาจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกวรรน  ยางศิลา
2. เด็กหญิงรัชดา  คำอำ
 
1. นางลำปาง  อิงอาจ
2. นายเกียรติวินัย  สุขกำเนิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตตรา  บูรวงษ์
2. เด็กหญิงมัทธุรส  ทับเปลี่ยน
 
1. นางลำปาง  อิงอาจ
2. นางบรรจง  เวียงนนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายพรหมมินทร์  ขันธวุธ
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปรัชญา  ประดู่
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  สอนสี
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายศรราม  หินบุดดี
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์  อาษาคำ
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ประดู่
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สีจำรัส
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยาทิพย์  คำสาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมุนวงศ์
3. เด็กชายธนายุทธ  สาวรีย์
4. เด็กชายนครินทร์  จันทนาม
5. เด็กหญิงมัทนา  สุราทิพย์
6. เด็กชายอภิรักษ์  นามสง่า
 
1. นางบังอร  เหมบุตร
2. นางบรรจง  เวียงนนท์
3. นายมนู  วรรณกุล
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวีชัย  ยะหา
2. เด็กชายธนโชติ  หอยสังข์
3. นายพลาพล  บูรณะกิตติ
4. นายวรรณเชษฐ์  ทัพทวง
5. นายวรเชษฐ์  สะเทือนไพร
6. นายสุรศักดิ์  พุตมะ
7. นายอัษฎาวุฒิ  ไพรจันดา
8. นายเพชร  ธรรมโชติ
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีสถิตย์
2. นายมณู  วรรณกุล
3. นายคำรณ  พิขุนทด
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 - - - 1. นางสาวพรนภา  อาทิตย์ตั้ง
 
1. นายชูศักดิ์  บุญนนท์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เที่ยงผดุง
 
1. นางศุลีพร  ภาคพรม
 
18 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. นายธีรพงษ์  ทองโอษฐ
2. นายสุรพร  ทาบุตตะ
 
1. นายเด่นศักดิ์  อิงอาจ
2. นายชูศักดิ์  บุญนนท์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. นางสาวพรนภา  อาทิตย์ตั้ง
2. นายศุภกร  บุญแสน
 
1. นายเด่นศักดิ์  อิงอาจ
2. นายชูศักดิ์  บุญนนท์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐ์  ขี้เหล็กสี
2. เด็กหญิงปฎิญญา  ปานทอง
3. เด็กหญิงวรลักษณ์  ทัพทวง
 
1. นางจุฑาธิป  ศรีสถิตย์
2. นายทวี  วิชาชัย