สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์โนลิตร
2. เด็กชายอัศนัย  สังขะดิษฐ์
3. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์จิตร
 
1. นางนภารัตน์  นามบุญลา
2. นายประมวล  คำแดงไสย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงนันทิยา  หงษ์คำมี
 
1. นางกาญจนา  ดอนลาดลี
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เป้ยเมย
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ขนานแข็ง
3. เด็กหญิงสุธิดา  บุตรศรี
 
1. นางทองหล่อ  ขรณีย์
2. นางสาวเกษฎาภรณ์  ศรีพล