สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงมารีน่า  น้อยเหล่า
 
1. นางกาญจนา  ดอนลาดลี
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 74.6 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พวงทวี
 
1. นายอนุกูล  มามั่งคั่ง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 77.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงโสรยา  อุทะสี
 
1. นางสาวสุรีย์  คมจิตร์