สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชนานิษย์  ชัยปัดถา
2. เด็กหญิงวันวิสา   ชายทวีป
3. เด็กชายอาทิตย์   วรรณสีหา
 
1. นางวาทิณี   ยุระหาร