สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิชุตา  วงค์ราชพรม
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คุณธรรม
 
1. นางวีรยา  วรรณพฤกษ์
2. นายบัวลา  ยุระหาร
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงชนานิษย์  ชัยปัดถา
2. เด็กหญิงวันวิสา   ชายทวีป
3. เด็กชายอาทิตย์   วรรณสีหา
 
1. นางวาทิณี   ยุระหาร
 
3 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีวะลา
2. เด็กชายเทิดตระกูล  สุขส่ง
 
1. นางวีรยา  วรรณพฤกษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายภควัต  จันทร์แจ้ง
2. เด็กชายอนิรุทธ  ทาปลัด
 
1. นางวีรยา  วรรณพฤกษ์