สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐฐากร   วรรณบุตร
2. เด็กชายวรรณลภย์  สุตันตั้งใจ
 
1. นายสิทธิพล  นนท์วงษา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิตตรา  แพงแก้ว
2. เด็กหญิงพันธิตรา  วงราชพรม
3. เด็กหญิงเนตรอัปสร  สมณา
 
1. นางกฤษณา   ยนต์ดัน
2. นางสาวพิมพ์ชนก   ธนสีลังกูร