สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจตนิภา  สิงหาเทพ
 
1. นางจุฑามาศ  บุญไชย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายตะวัน  ปานเพชร
2. เด็กหญิงไอยลดา  บริบูรณ์
 
1. นายบุญส่ง  โก้ชัยภูมิ
2. นางจุฑามาศ  บุญไชย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  อาทิตย์ตั้ง
2. เด็กชายภูวนาท  คำภักดี
3. เด็กชายวิศรุต  หล้าแสน
4. เด็กชายสหบดี  วิเศษแก้ว
5. เด็กชายสุนทร  ทิวาพัฒน์
6. เด็กชายอลงกรณ์  วิเศษดี
 
1. นายวาทิน  พวงเพชร
2. นายกริช  มาลัยเถาว์
3. นางจรุณี  นาใจตรอง