สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวราภรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางจุฑามาศ  บุญไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเจตนิภา  สิงหาเทพ
 
1. นางจุฑามาศ  บุญไชย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติพร  ไชยขันธ์
2. เด็กหญิงบุษบา  ดีสงคราม
3. เด็กหญิงสุปราณี  ศรีราภา
 
1. นางอ้อยใจ  เปรมปราบ
2. นางสำเนียง  สุกรรณ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายตะวัน  ปานเพชร
2. เด็กหญิงไอยลดา  บริบูรณ์
 
1. นายบุญส่ง  โก้ชัยภูมิ
2. นางจุฑามาศ  บุญไชย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ตาลมงคล
 
1. นายทักษิณ  สิทธิศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายวิทูร  พุทธะสาน
 
1. นางอภิวัชร์  ศิริเวช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 10    
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หล้าแสน
 
1. นางสำเนียง  สุกรรณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนพรัตน์  อรเอี่ยม
 
1. นางสำเนียง  สุกรรณ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวนิดา  สิงหาเทพ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  พันธะมา
 
1. นางสำเนียง  สุกรรณ์
2. นางอ้อยใจ  เปรมปราบ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติชัย  อาทิตย์ตั้ง
2. เด็กชายภูวนาท  คำภักดี
3. เด็กชายวิศรุต  หล้าแสน
4. เด็กชายสหบดี  วิเศษแก้ว
5. เด็กชายสุนทร  ทิวาพัฒน์
6. เด็กชายอลงกรณ์  วิเศษดี
 
1. นายวาทิน  พวงเพชร
2. นายกริช  มาลัยเถาว์
3. นางจรุณี  นาใจตรอง