สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอัคคะ(อัคคะวิทยาคาร) สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิตยา  แดนขนบ
2. เด็กหญิงวรรวิษา  โล่งกระโทก
3. เด็กหญิงวริดา  แดนขนบ
 
1. นางสาวปภัชญา  สังชาตรี
2. นางสาริณี  หันจรัส
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนิภาพร  ขามผดุง
 
1. นายสาคร  ประดับกรณ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทันศรีแก้ว
2. นางสาวจารุวรรณ  แดนกาไสย
3. นางสาวรัตติกา  จำปาลุน
 
1. นายรังสิทธิ์  โพธิจักร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันธิมา  มะอาจเลิศ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ  บูรพัฒน์
3. เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษคำ
 
1. นางบัวรอง  วารีศรี
2. นางสาริณี  หันจรัส
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. นางสาวกมลวรรณ  สาบำรุง
2. เด็กหญิงดุสิตา  ขามผดุง
3. นางสาวอ้อย  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นางสาริณี  หันจรัส
2. นางบัวรอง  วารีศรี