สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑    
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ธรรมทอน
2. เด็กชายศวัสกร  ธนะกูลชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางทิพวรรณ  นาก้อนทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ลาดหนองขุ่น
2. เด็กชายสุรชาติ  โขวัฒน์
 
1. นางวิไลวรรณ  พลเยี่ยม
2. นางทิพวรรณ  นาก้อนทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  นักผูก
 
1. นายมนัสนันท์  ประทุมชาติ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธิสาร
 
1. นางเพียรใจ  เพ็ชรศรี
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. นางสาวศิริโสภา  ศรีเพชร
2. นางสาวสุจิตรา  ศรีวิลัย
3. นางสาวอรวรรณ  พัฒนโชติ
 
1. นายนคร  พลเยี่ยม
2. นางเครือวัลย์  จุฑาผาด
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์ชัยเพ็ง
2. เด็กชายศุภรักษ์  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวจันทนิภา  มลาไวย์
2. นางสาวนิราวรรณ  อินกอง
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลญานี  ธุหา
2. เด็กชายเจษฎา  ธนะชัย
 
1. นางสาวจันทนิภา  มลาไวย์
2. นางสาวนิราวรรณ  อินกอง