สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นายพรชัย  ประทุมชาติ
 
1. นายนคร  พลเยี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติชัย  พลเยี่ยม
2. เด็กชายสุริยพล  คำลัยวงศ์
 
1. นายนคร  พลเยี่ยม
2. นางเครือวัลย์  จุฑาผาด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. นายปกรณ์  พลเยี่ยม
 
1. นางปาริชาติ  ส่งเสริม
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรายุ  สะสีสม
2. เด็กชายสหรัฐ  อารีสนั่น
 
1. นางเครือวัลย์  จุฑาผาด
2. นายนคร  พลเยี่ยม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชยพล  ประทุมชาติ
 
1. นางเอมอร  สุริโย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอรอนงค์  โคตรภูเวียง
 
1. นางเพียงใจ  เพ็ชรศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนิภา  วงศ์ลา
2. เด็กชายศักดิ์ดา  จิมานัง
 
1. นางเอมอร  สุริโย
2. นางเพียงใจ  เพ็ชรศรี