สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชานิยมปณิธานพัฒน์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคีตภัทร์  เกิดเดช
2. เด็กหญิงชนันทร  ผลากุล
3. เด็กหญิงธัญสินี  ล้ำจุมจัง
4. เด็กหญิงนัฐมน  ผลากุล
5. เด็กหญิงพัชรา  ทิพโชติ
6. เด็กหญิงสุพัตรา  นาคแกมทอง
7. เด็กหญิงสุรนิล  บุญขาว
8. เด็กหญิงอรัญญา  นามจุมจัง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  นิลศรี
2. นางอภิญญา  นามน้าวแสง
3. นางสาวรัญจวน  ศรีละคร
4. นางสาวนันทะนา  ทิพประมวล
5. นางสาวสุภลักษณ์  ปัญจมาตย์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงประภัสสร  บัวแก้ว
 
1. นายอนุรักษ์  ชาสำโรง
2. นางสาวอชิรญา  ศรีเสมอ
 
3 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณ  บุญสินชัย
 
1. นายอภิรักษ์  ฐานไชยยิ่ง
 
4 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเกียรติ  กงจันดา
 
1. นายอภิรักษ์  ฐานไชยยิ่ง