สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญจรักษ์ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จันทร์แหยม
 
1. นางสาวสุภาพร  ทศวัตร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาระพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปุริเส
3. เด็กหญิงอามีนะ  โนสะทำ
 
1. นางสาวทัศวรรณ  ยอดคำมี
2. นางสาวเสาวดา  คำนึงสุข
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  เม่าสง่า
2. เด็กหญิงอุไรพร  เรืองสมบัติ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  จิตชำนาญ
2. นางสาวภคอร  สุทธิประภา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายถิรทรัพย์  จวงโพนงาม
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ลำเพย
 
1. นางสาวศิริจันทร์  สุบุญมา
2. นางสาวสลักจิตร   ชื่นตา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  พันธะศรี
 
1. นางสาวสุวิมล  ประกาโส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอัยดา  แสวงสุข
 
1. นางสาวสุวิมล  ประกาโส
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงแก้ว
 
1. นางสาวพรนิภา  เนตรโสภา