สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพิลา  พากเพียร
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชานันโท
3. เด็กหญิงอรวี  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวยุพิณ  ศรีสุมิ่ง
2. นางสาวอรอุมา  ภัยวงค์