สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพรดา  สุขหอม
 
1. นางนวลฉวี  โทนุบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนสิชา  รัศมี
 
1. นายพรสวรรค์  สิมศิริวัฒน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันยกร  นราทร
2. เด็กหญิงนภัสสร  นิติกิจเจริญวงศ์
3. เด็กหญิงอริศรา  พันธ์ภูงา
 
1. นางสาวพิชญาภา  อนุวงศ์
2. นางพิมวดี  ทองสม