สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญยกานต์  สุยะใหญ่
 
1. นายศุภรัตน์  ปัจจัยโคถา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.62 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงคีตภัทร  จันทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิตรี  คะเณแสน
3. เด็กชายณภัทร  ชูศรี
 
1. นายคงสิน  ข่าขันมะลี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิทา
2. เด็กชายวุฒินันท์  ประทุมชาติ
 
1. นางปิยะพร  อนันเอื้อ
2. นายพิทักษ์  พงษ์ศาสตร์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
 
1. นายบรรจง  บำรุงรส
2. นางลักษณ์ขณา  กุดจอมศรี