สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงทิพรดา  สุขหอม
 
1. นางนวลฉวี  โทนุบล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนสิชา  รัศมี
 
1. นายพรสวรรค์  สิมศิริวัฒน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ภักดีแก้ว
 
1. นายสัญญา  เมืองแวง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัญยกานต์  สุยะใหญ่
 
1. นายศุภรัตน์  ปัจจัยโคถา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภรณ์ธิภา  พลเยี่ยม
2. เด็กชายศิริโชค  สาไชยยันต์
 
1. นายศุภรัตน์  ปัจจัยโคถา
2. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.62 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงคีตภัทร  จันทรประเสริฐ
2. เด็กหญิงจิตรี  คะเณแสน
3. เด็กชายณภัทร  ชูศรี
 
1. นายคงสิน  ข่าขันมะลี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นิทา
2. เด็กชายวุฒินันท์  ประทุมชาติ
 
1. นางปิยะพร  อนันเอื้อ
2. นายพิทักษ์  พงษ์ศาสตร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  หงษ์ทับ
 
1. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญา  สารบรรณ
 
1. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงอัคราภรณ์  แช่มช้อย
 
1. นางสบาย  แก้วกันยา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  นิลารัตน์
 
1. นางสบาย  แก้วกันยา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  กุดจอมศรี
 
1. นางลักษณ์ขณา  กุดจอมศรี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
2. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
 
1. นายบรรจง  บำรุงรส
2. นางลักษณ์ขณา  กุดจอมศรี
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันยกร  นราทร
2. เด็กหญิงนภัสสร  นิติกิจเจริญวงศ์
3. เด็กหญิงอริศรา  พันธ์ภูงา
 
1. นางสาวพิชญาภา  อนุวงศ์
2. นางพิมวดี  ทองสม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กหญิงจีรดา  บำรุงเอื้อ
2. เด็กหญิงภัทริกา  นิทกาล
 
1. นางลักษณ์ขณา  กุดจอมศรี
2. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายนรเดช  ปัจจัยโคถา
2. เด็กชายศุภสิฐ  แสงสว่าง
 
1. นางเนตรนพิชญ์  ปัจจัยโคถา
2. นายเสกสรรค์  พรมไชยา
 
17 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงนภัส  ศิริแว่น
 
1. นางนภากร  นาเมืองรักษ๋