สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  นนทสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มณฑาทัศน์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ปานทอง
 
1. นางภิงคาร  เหลาธนู
2. นายวีระ  เพ็ชรแสน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงลลิตา  บำรุงรส
 
1. นางชวนพิศ  สิทธิสาร