สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมพรนาเจริญ สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐพล  นนทสิทธิ์
2. เด็กหญิงสุภาวดี  มณฑาทัศน์
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ปานทอง
 
1. นางภิงคาร  เหลาธนู
2. นายวีระ  เพ็ชรแสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญธร  กองขุนทด
2. เด็กหญิงรัชนี  สัตนาโค
3. เด็กหญิงวีนัส  ยอดทอง
4. เด็กหญิงสุพิชญา  ผ่องสนาม
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  กุลสุวรรณ
 
1. นางร่มเย็น  ชะปูแสน
2. นายประสิทธิ์  อุดมฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงลลิตา  บำรุงรส
 
1. นางชวนพิศ  สิทธิสาร
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา  บุตรพรม
2. เด็กหญิงวรดา  ชมบุตรศรี
3. เด็กหญิงอาภรณ์  มุขรักษ์
 
1. นางชบา  ผ่องสนาม
2. นางภัชรินทร์  วรวะไล