สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรดล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาพร  รัตนเสน
2. เด็กหญิงพิยดา  โพธิกุดสัย
3. เด็กหญิงอภิรติญา  เกสันเทียะ
 
1. นายวินัส  วินทะไชย์
2. นางสาวรินดา  ทิพวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายนวรัฐ  ภารพัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ดอนสินธุ์
 
1. นายแพรว  ดอนสินธุ์
2. นางสาวภัทราวรรณ   ศรีสินธุ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงประภาพร  พันธ์ขาว
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  หงษ์บุญเรือง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษิกา  จำปาจันทร์
 
1. นางสาวเจษราภรณ์   กมลตรี