สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภัทรดล สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงชนาพร  รัตนเสน
2. เด็กหญิงพิยดา  โพธิกุดสัย
3. เด็กหญิงอภิรติญา  เกสันเทียะ
 
1. นายวินัส  วินทะไชย์
2. นางสาวรินดา  ทิพวัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กชายนวรัฐ  ภารพัฒน์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ดอนสินธุ์
 
1. นายแพรว  ดอนสินธุ์
2. นางสาวภัทราวรรณ   ศรีสินธุ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงณิชารีย์  กมลแสน
2. เด็กหญิงปฑิตตา  เฉลยกุล
3. เด็กหญิงราดา  ศรีนามนต์
4. เด็กหญิงวิศัลยา  สิงห์คาร
5. เด็กหญิงอักศิกา  ปิตฝ่าย
 
1. นางศุพัชรินทร์  อรรถวิเศษ
2. นางนิตยา  ชูศรีนาค
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงประภาพร  พันธ์ขาว
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  หงษ์บุญเรือง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักษิกา  จำปาจันทร์
 
1. นางสาวเจษราภรณ์   กมลตรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อรรคนันท์
 
1. นางสาวบรรจง  อังคะนิจ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฏภัทร  เจริญเขต
2. เด็กหญิงนันทิยา  เผ่าศิริ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทะลาด
4. เด็กหญิงวรัฐนันท์  วิญญคาม
5. เด็กหญิงอัญชลี  ทาพรมมา
6. เด็กหญิงอินทุอร  อาจหาญ
 
1. นางสาวดวงนภา  วิเศษศักดิ์
2. นายสุรเดช  แสนบุญครอง
3. นางสาวอังคณา  มามั่งคั่ง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 - - - 1. เด็กชายชยากร  คำทองเทพ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  คงบุญวาสน์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ถินวิชัย
2. นางสาวสุพัฒตรา  มาตอำพร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชินวัฒน์  ฐานไชยยิ่ง
2. เด็กชายวชิราวุธ  อนันเอื้อ
 
1. นายวินัส  วินทะไชย์
2. นางสาวพรพรรณ  ภารไสว
 
10 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  โพธิหะนาม
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  ยุบลไสย์
 
1. นางสาวยุพิน  ภู่เพชร
2. นางสาวพรรณนวี  ภูมิดอนชัย