สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 11 1. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วคำสอน
 
1. นางวัชราพร  แหลมกีก่ำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แดนกาไสย
2. เด็กหญิงวริศรา  บุตรศาสตร์
 
1. นางสุกัลญา  จอมคำสิงห์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เดชนรสิงห์
 
1. นางทองพัด  ชำนาญยงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ศรีนามล
2. เด็กหญิงทิพย์โสภา  ไชยสิงห์
3. เด็กหญิงนวรัตน์  โพธิ์ชัยโย
4. เด็กหญิงพัชรา  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงภานุมาศ  เครื่องกัน
6. เด็กหญิงวรัทยา  ธงชัย
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โพธิ์หะนาม
8. เด็กหญิงสาวิตรี  ทวีโชติ
9. เด็กหญิงสุธาวี  ขันนาเลา
10. เด็กหญิงสุริสา  โพธิ์ชัยโถ
 
1. นางลำเพียร  นาคะเมฆ
2. นางวารุณี  ลำดวน
3. นางสุวันทา  ชูศรีทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรดาว  แดนนาเลิศ
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมสกุล
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชัญญาพร  แดนประกรณ์
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงษ์  จงชมผา
2. เด็กชายนาวิน  นิละดาห์
3. เด็กหญิงนิธิดา  ตวนชัยภูมิ
4. เด็กหญิงปิยะดา  โพธิ์ชัยศรี
5. เด็กชายพีระพัฒน์  ชำนาญคง
6. เด็กชายพุฒิชัย  เวียงฆ้อง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เวียงปฏิ
8. เด็กหญิงสุรัชวดี  ชูศรีทอง
9. เด็กชายอนุชา  ปรีอารมณ์
10. เด็กหญิงเพชรลดา  ถาวรกุล
 
1. นายโอสถ   บุตรมารศรี
2. นางปิ่นเพชร  มะเสนา
3. นางจิรภา  มูลไชยสุข
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์ชัยศรี
2. เด็กหญิงจนิสตา  ชูศรีทอง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พิมพ์หนองโพน
4. เด็กหญิงชลธิชา  หอมบุญมา
5. เด็กหญิงฐานิดา  คุลี
6. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   อาวรณ์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวะศรี
8. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์คำแก้ว
9. เด็กหญิงพิชญ์นรี  โพธิ์ชัแสน
10. เด็กหญิงฤทัยกานต์  บรรจงเลิศศิริ
11. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธนะสินธุ์
12. เด็กหญิงเยาวเรศ  แสนศรี
 
1. นางปิ่นเพชร  มะเสนา
2. นายชารี  ระดาพัฒน์
3. นางอรพินธ์  ชูศรีวาสน์
4. นางสาวรมิดา  อารีเอื้อ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85.6 ทอง 7 1. เด็กชายสุพิชฌาย์  นะพรานบุญ
 
1. นางปิ่นเพชร  มะเสนา
 
11 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงศ์อนุ
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
12 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
 
1. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
13 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ชนะสินธ์
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
14 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคัคนานนท์  โพธิ์ชัยหล้า
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  เกียรติกังวาลกุล
2. เด็กชายกฤษฎ์  ทาเทพ
3. เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ศรีเมือง
4. เด็กชายคัคนานนท์  โพธิ์ชัยหล้า
5. เด็กหญิงชญาดา  หงษ์บุญเรือง
6. เด็กหญิงชัญญาพร  แดนประกรณ์
7. เด็กชายชานนท์  สนั่นเอื้อ
8. เด็กหญิงฐิตฐิตา  โพธิ์ไชยโย
9. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สมสกุล
10. เด็กหญิงดาริกา  โพธิ์ชัยโถ
11. เด็กหญิงทิญาดา  ก้านอินทร์
12. เด็กหญิงปาริชาติ  เสาสูง
13. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไสยนามล
14. เด็กชายปิยะพัทธ์  แสนโบราณ
15. เด็กหญิงพรปวีณ์  ระดาไสย
16. เด็กหญิงพลังพร  นิระดาห์
17. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์กุดศรี
18. เด็กชายพีระนันท์  ฐานไชยยิ่ง
19. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงอ่อน
20. เด็กชายวชิรพงษ์เทพ  วิริยะพงศ์เมธาวี
21. เด็กชายวัชชิระ  ธรรมนาม
22. เด็กหญิงศันสนีย์  คงวิชัย
23. เด็กชายศิริวัฒน์   พลประสิทธิ์
24. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงค์อนุ
25. เด็กชายอดิศักดิ์  ธนะสินธิ์ุ
26. เด็กหญิงอนันตญา   ชูศรีเมือง
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูศรีพัฒน์
28. เด็กหญิงอรวีย์  หงนามเดิม
29. เด็กชายเฉลียว  ชำนาญยง
30. เด็กหญิงเบญญาภา  ปั้นโป้
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
2. นางปิ่นเพชร  มะเสนา
3. นางสาวอนงค์  ศรีสินธุ์
4. นางจิรภา  มูลไชยสุข
5. นางอรพินธ์  ชูศรีวาสน์
6. นายวรพล  พลเยี่ยม
7. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลาดคำ
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โยสะอาด
 
1. นางวารุณี  ลำดวน
2. นางสาวอรุณศรี  พลประสิทธิ์