สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทวีโชติ
2. เด็กชายอนุชา  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นางวิมลพร  กุลสิงห์
2. นางสาวอรุณศรี  พลประสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเฉลียว  ชำนาญยง
 
1. นายโอสถ  บุตรมารศรี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หล้าบุดดา
2. เด็กหญิงศศิธารา  หงษ์ศรีหม่น
 
1. นายวรพล  พลเยี่ยม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิภารักษ์  วงษ์ประจักษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ผลาโชติ
3. เด็กหญิงสุพรรณี  ผ่องนานารถ
 
1. นางจิรภา  มูลไชยสุข
2. นางทองพัด  ชำนาญยงค์