สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 66.5 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงวิราดา  เกรียบกลาง
 
1. นางวัชราพร  แหลมกีก่ำ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ไสยนามล
2. เด็กหญิงพิมพกา  เจริญเตีย
3. เด็กชายศุภชัย  แดนดงเมือง
 
1. นางจิรภา  มูลไชยสุข
2. นางสาวอนงค์  ศรีสินธ์