สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปริฉัตร  ประทุมสินธ์
 
1. นางประยูร  อุปปะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรณัชชา  ชูเนียม
2. เด็กชายวงศธร  เรืองสุเวช
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  รัตนวงศ์
 
1. นางปราณีต  หงษ์หา
2. นางพิไลพรรณ  ภาคี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 8 1. เด็กชายชัชวาล  โคสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปัทมพร  ใจฉวะ
3. เด็กหญิงวรรณิดา  โพธิ์ไทร
4. เด็กหญิงอรญา  ไกยสินธุ์
5. เด็กหญิงเพชรใส  จันทร์เขื่อง
 
1. นางสมพิศ  พันธปลาโด
2. นางพิไลพรรณ  ภาคี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89.75 ทอง 16 1. เด็กหญิงรินรดา  พรรคพล
2. เด็กชายสิทธินันท์  ชิงเมืองปัก
 
1. นางกองกูล  แสงภักดี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ช่อจันทร์
2. เด็กหญิงจิรประภา  กำหอม
 
1. นางสุภาพร  ประเสริฐสังข์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนสุภาพ
 
1. นางนิ่ม  ไชยธงรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฐมพร  ชูเนียม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สมปรางค์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตะนุเรือง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ชัชนรัตน์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โพธิ์ศรี
4. เด็กหญิงธิญาดา  ลานวิชัย
5. เด็กหญิงศศิธร   สายรัตน์
6. เด็กหญิงศศิธร   ทองกัณฑ์
7. เด็กหญิงอลิษา  เหล็กแก้ว
 
1. นายอุทิศ  ขันติทอง
2. นางพิไลพรรณ  ภาคี
3. นางสุภาพร  ประเสริฐสังข์
 
9 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 81.25 ทอง 5 1. เด็กหญิงอริสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวชิรากร  กองสิงคูณ
 
10 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 83 ทอง 15 1. เด็กหญิงปุณิกา  เชื้อชาญวงศ์
 
1. นางรุ่งฤดี  สายรัตน์
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88.6 ทอง 8 1. เด็กชายปรัฎฐกร  ทองมี
 
1. นางวาสนา  เพชรพินิจ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  อาสาสู้
2. เด็กชายธีรกานต์  เมฆกกตาล
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญร่วง
 
1. นางปราณี  หงษ์หา
2. นางพิไลพรรณ  ภาคี