สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71.25 เงิน 9 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีวะรมย์
 
1. นางมาลี  พันธ์เพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุนันษา  มะโยธา
 
1. นางสมพิศ  พันธปลาโด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทะโก
2. เด็กหญิงศิรินดา  วงกันยา
3. เด็กหญิงสุริโย  เหล็กแก้ว
4. เด็กหญิงอรปรียา  ลาดหนองขุ่น
5. เด็กหญิงแครี่  เวอร์เมียร์
 
1. นางกัลยา  พระสว่าง
2. นางปานใจ  จุลมณี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายนันทภพ  ทานะเวช
 
1. นางนิ่ม  ไชยธงรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงลลิตา  ธุระชัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สมปรางค์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กชายจีระนันท์  กล้าหาญ
 
1. นางนิ่ม  ไชยธงรัตน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญโสม
2. เด็กชายกฤตภัค  ศรีชนะ
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบบุญ
4. เด็กหญิงฐิติกานต์  วงษ์ขัน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สว่าง
6. เด็กชายณัฐพล  พันธ์สุรินทร์
7. เด็กชายณัฐสิทธิ์  พันธ์สีมา
8. เด็กชายธีรภทร  บุตรพรม
9. เด็กชายนันทวัฒน์  พันธ์เพชร
10. เด็กหญิงนันทิกานต์  โฮมแพน
11. เด็กหญิงนิลรัตน์  รักไทย
12. เด็กหญิงบัณนิตา  หาญพละ
13. เด็กชายปฏิพัทธ์  สมหวัง
14. เด็กหญิงปวีณา  ไพโสภา
15. เด็กชายพีรภัทร์  ภูตาโก
16. เด็กหญิงภัทราพร  เฉิดฉาย
17. เด็กชายภานุวัฒน์  ศิลาไลย
18. เด็กชายภานุวัฒน์  ชนะวงศ์
19. เด็กชายภูมิรัตน์  ศรีสุธรรม
20. เด็กชายภูวดล  โงชาฤทธิ์
21. เด็กหญิงวิชญาดา  อำไพ
22. เด็กหญิงสุกฤตา  คณะพรม
23. เด็กชายสุรวุธ  สืบศรี
24. เด็กหญิงอภิสรา  ชนะวงค์
25. เด็กหญิงอัยลดา  ใจเอื้อ
 
1. นายวชิรากร  กองสิงคูณ
2. นางสาวสุดารัตน์  สมปรางค์
3. นางสาววันวิษา  ศรประสิทธิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77.2 เงิน 14 1. เด็กชายวชิรวิทย์  ธงศรี
2. เด็กหญิงอสมภรณ์  โสโพธิ์
 
1. นางธีราภรณ์  คามวัลย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74.33 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ราชรี
2. เด็กหญิงสุมินตรา  การุณกร
 
1. นางธีราภรณ์  คามวัลย์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ศึกขยาด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  มาโยธา
3. เด็กหญิงนันทิดา  กกฝ้าย
 
1. นางนิ่ม  ไชยธงรัตน์
2. นางปานใจ  จุลมณี