สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นางประยูร  อุปปะ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงคณิศร  บึงราษฎร์
2. เด็กหญิงนริศรา  อุทัยทะวัง
3. เด็กชายออมสิน  จงใจสิทธิ์
 
1. นางสมพิศ  พันธ์ปลาโด
2. นางชุตินันท์ภา  แก้วตา