สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมืองหนองพอก สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายปริญญา  ปิ่นประไมย์
 
1. นายชม  มีทิพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50.75 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อันทะปัญญา
2. เด็กหญิงธนภรณ์  วิเศษสินธุ์
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  นพคุณ
 
1. นางปราณี  หงษ์หา
2. นางพิไลพรรณ  ภาคี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปพิชญา  ธานีวรรณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สมปรางค์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนพร  ลานวิชัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สมปรางค์